tirsdag 5. november 2019

Utelek i Slottsparken
Vi i barnehagen ser en enorm verdi og viktighet i å gi barna et godt og variert
utetilbud i løpet av barnehagelivet deres. Det er sjeldent at barn er opptatt av hvilket vær det er når de skal gå ut, det er hva som skal skje som er interessant. Her har ofte de voksne noe å lære. Vår jobb er å fremstå som positive rollemodeller i all slags vær. Våre holdninger og vår
tilstedeværelse og entusiasme i utetiden smitter over på barna. Bevegelsesgleden og
mestringsopplevelser avhenger av aktive voksne som spiller på lag og samspiller med
barna, samt et utemiljø som utfordrer ungene til lek og bevegelse. Humor og
begeistring er her viktige ingredienser. Aktive og fornuftige kledde barn holder
varmen, og det er derfor en forutsetning at barna har gode og riktige uteklær i
barnehagen.


Utelek og turer er en viktig del av barnekulturen som må tas vare på. Og barnehagen
er i den sammenheng en veldig egnet plass til å innarbeide gode vaner for fysisk
aktivitet og gode uteopplevelser. Uteleken gir andre muligheter enn inneleken, for

man har et større rom å bevege seg i, og det er ofte trær, små byggverk eller
lekeapparater som innbyr til fysisk aktivitet, samt at ulikt værforhold bidrar til
varierte opplevelser og spennende lek.
Uteleken innbyr til større kroppslig aktivitet
som bedrer barnas fysiske form og de motoriske ferdighetene deres. Dette gir igjen
positiv ringvirkning på barns kognitive utvikling som for eksempel språkutvikling og
læring gjennom erfaringer. Ute får barna en opplevelse av mestring i vellykket
samhandling sammen med andre mennesker, det fysiske miljøet og gjennom
beherskelse av egen kropp. Og derfor er uterommet en like viktig pedagogisk arena
som innerommet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar