Pedagogisk dokumentasjon

I Pioner barnehager ser vi på pedagogisk dokumentasjon som grunnlaget for vårt felles refleksjons-arbeid om barnehagens innhold. Med pedagogisk dokumentasjon menes det å synliggjøre noe med det for øye å dele med andre. Det skal fortelles en faglig historie. Historien skal fortelles slik at de som opplever den kan kjenne seg igjen i den, eller reflektere over det de ser. Å dokumentere i Pioner betyr å dele opplevelsene sine med andre, å gjøre opplevelsene mer kollektive.

Vårt mål om å jobbe aktivt med pedagogisk dokumentasjon betyr at vi jevnlig diskuterer barnehagens innhold på ukentlige avdelingsmøter, månedlige personalmøter og gjennom daglige, faglige samtaler oss i mellom- og i kommunikasjon med foreldre.


Eksempler på vårt dokumentasjonsverktøy er praksisfortellinger fra hverdagen hvor vi bruker hverandres observasjoner og snakker om hva som skjer/har skjedd, hvordan påvirker dette barna/personalet, hva kan vi lære av dette, og til slutt eventuelt gjøre annerledes.

Et annet viktig verktøy for oss er digitale foto som vi bruker mye i hverdagen. Et utsnitt av disse vil komme til syne her. Gjennom bilder av barns lek og prosesser, kan dette hjelpe oss å huske, og reflektere sammen med barna. Det som blir viktig da, er ikke bare å se på bildene, men snakke om hvorfor vi valgt å gjøre akkurat dette, hvordan vi gjorde det, og hva dette lærte oss. Kanskje kan denne bloggen bidra til at foreldre og barn kan gjøre dette hjemme sammen.

Barns opplevelser har betydning for dem. Det å kunne formidle sin historie kan være med på å gi barna en følelse av å ha en betydning i og være en del av et fellesskap. Der vi sammen deler og samtaler, bygger vi videre på hva vi har opplevd. Alle barn vil ha ulik opplevelse av hva vi så, hørte, hva som skjedde eller hva vi gjorde underveis. 

Personalet I Pioner må søke å se, lytte og observere hvert enkelt barns perspektiv. For så å forsøke å tolke hva vi så, hørte og observerte. Biproduktet av dette vil bli den synlige delen av dokumentasjonen. Der barnas hverdager er selve kunnskapskilden, og dokumentasjonen fra dem blir utgangspunkt for ny kunnskaps skapning. For personalet i Pioner betyr dette at dokumentasjonen skal brukes som gjenstand for kritisk refleksjon og berøring av tenkning og praksis. Dokumentasjonen vil hjelpe personalet til å se barnet.  Som videre vil være en del av grunnlag i å skape barnehagehverdager for – og kvalitetssikre de viktigste brikkenes behov i en barnehage, nemlig barna. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar