Prosjekter

Gjennom arbeid med prosjekter ønsker vi å realisere noen av de målene vi har for det pedagogiske innholdet. Prosessene i prosjektarbeidet vil hele tiden stå sentralt, og være der hvor resultatene kommer til syne.

Barns medvirkning

Sentralt i våre prosjektarbeid står barns medvirkning. Med barns medvirkning mener vi at barna skal være en del av demokratiske prosesser, både i prosjektene og gjennom barnehagedagen. Dette krever reflekterte ansatte, og et klart og definert syn på barn. Vårt mål er å følge barnets tempo, være opptatt av barnets deltagelse og mestring, og at vi skal lære i fellesskap sammen med barna.

De voksne har ansvar for å lytte til hele barnet. Ikke bare til hva barna sier med ord, men også lytte til hva barna ikke sier, hva de uttrykker i lek og handling. Den aktive lyttingen hos de voksne bidrar f. eks til valg av tema for prosjekt, innhold i prosjekt der tema allerede er valgt, og den er med på å vise veien videre i et prosjektarbeid.

Vi vil i barnehageåret 2013 gjennomføre 3 ulike prosjekter, som alle vil ha en egen prosjektplan med mer grundig innføring i teoriene og pedagogiske tanker bak temaene, og som vil avsluttes med en prosjektevaluering. Intensjonen er at vi skal bruke denne bloggen som et sted å dokumentere prosesser i prosjektarbeidene. 

Forut

Barnehagen er med på FORUT sin barne-aksjon, et solidaritets prosjekt som er med og sprer tanker om medmenneskelighet og solidaritet, men også vekker nysgjerrighet i forhold til andre kulturer og væremåter. Vi følger et barn (hovedpersonen/personene i hver aksjon) og aksjonen følger barna videre i livet. Barnehagen får til-sendt et pedagogisk opplegg om barna og landsbyen det tilhører. Med dette får barnehagen tilgang til film, CD, forteller ark og veiledningshefter til bruk i arbeidet. Prosjektet bidrar til å informere barna om globale forskjeller, ulikheter og sammenhenger på et nivå som barn i Norge forstår og synes er spennende.

I år lanserer FORUT en barne aksjon fra Afrika. I aksjonen "Landsbybarna i Bawatele" møter vi flere barn i en liten landsby ikke langt fra Malawis hovedstad Lilongwe. Hovedpersonen i prosjektet er 4 år gamle Lines. I Bawatele handler mye av hverdagen om regntida som gjør at det gror i maisåkeren og at det spirer i de store mangotrærne. Om man ønsker ytterligere informasjon, kan man gå inn på nettsiden: www.forut.no
Prosjekter 2014

 v  «Nysgjerrigper»


En nysgjerrigper er en som tør å stille spørsmål, og som vil ha svar på det hun eller han lurer på

Vi skal i dette prosjektet ha fokus på barns iboende undring, og stimulerer barnas nysgjerrighet. Dette skal vi gjøre gjennom eksperimentering, og det å se sammenhenger. Vi skal oppmuntre til at barna får være små forskere, med fokus på natur, miljø, teknikk og antall, rom og form. Gjennom eksperimenter skal vi beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden som luft, vann, vekt og lyd. Vi skal eksperimentere med rommet, systematisere, fremme og være oppmerksomme på barns matematiske lek. Og vi skal forske på det vi lurer på sammen ved å bruke bla digitale hjelpemidler. Barna viser oss veien underveis. Konkrete metoder kommer i prosjektplan.

v  «Jeg gikk en tur på stien»


Nytt liv, det spirer og gror!

Dette prosjektet starter på våren, og vi skal ha fokus på å være oppmerksomme på forandringer i naturen. Barna skal bli kjent med og få forståelse for ulike planter og dyr, og hvordan de selv er en del av sammenhenger i naturen. Vi skal filosofere om fødsel, vekst, aldring og død, og bruke naturen aktivt i arbeidet. Avdelingene skal sammen med barna undre seg over livet til innsekter og planter barna interesserer seg for, og få en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling. Hver avdeling finner sine forskningsområder innenfor dyre- og planteriket. Sammen skal vi lete etter vårtegn. Metoder kommer i egen prosjektplan.
  

  v  «Barn av regnbuen»


Dette vil være et prosjekt som hovedsakelig vil handle om solidaritet på tvers av ulike kulturer. Barna skal få kjennskap til andre kulturer gjennom FORUT- prosjektet, og i forbindelse med FN dagen vil vi ha fokus barns rettigheter. Vi skal vektlegge at barnehagen er en viktig arena for møter mellom ulike språklige og kulturelle bakgrunner. Vi skal undersøke forskjeller mellom kulturuttrykk gjennom mat, språk, omgivelser og hverdagsliv. Samtidig vil vi ha fokus på det som er likt og felles. Barna skal få oppleve mer av mangfoldet verden byr på gjennom undersøkelser. Vi ønsker at de skal få en opplevelse av at de kan gjøre en forskjell for andre barn som trenger det. Vi skal følge et barn i et annet land gjennom tilsendt pedagogisk materiell, og på denne måten lære oss om livet et annet sted i verden. Avdelingene finner sine områder barna kan identifisere seg med, og bruke dette til skapende virksomhet. Vi ender prosjektet med en utstilling med det barna har skapt, til inntekt for FORUT i slutten av november.  


Vi opplever at gjennom arbeid med prosjektarbeid kan man fremme trygge barn som står sterkt rustet til å ta egne valg, og påvirke egen hverdag i fremtiden, både på skolen og i arbeidslivet, men viktigst av alt i dag. Vår overbevisning er at voksne trenger ikke ha svar på alt, og de vet heller ikke alltid best. Utfordringen ligger i å gripe fatt i barnets her-og-nå-situasjon og undre seg og utvikle seg sammen med barna.  


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar